معرفی مسئولین و مدیران

نام خانوادگی

سمت

وحید پورمردان

مدیر کلمنصور شیبانی


معاون توسعه مدیریت و منابع

امیر حمزه درخشانی  سرپرست معاونت فنی 
سال 1398  سال رونق توليد