معرفی مسئولین و مدیران

1397/6/25 یکشنبه
مدیرکل:محمدرضا علیمرادی 
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی: مهدی کدخدایی
معاون محیط زیست انسانی: اکرم زارع نژاد
معاون توسعه مدیریت و منابع: ملیحه علی احمدی 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل: مهدی امیری
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زهک: مسعود خمری 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زاهدان: پروین خیاطی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش: الهه کیخا
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر: محمدانور هاشمزهی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان: بهزاد دهواری
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر: خدامراد جهانتیغ
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک: الهام آبتین 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار: اشرفعلی حسینی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز: ادریس رییسی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهرستان: احسان ملک رییسی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلگان: حسین قاسمی منش

 
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"