معرفی مسئولین و مدیران

1397/6/25 یکشنبه
مدیرکل: داودمیرشکار
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی: مهدی کدخدایی
معاون محیط زیست انسانی: اکرم زارع نژاد
معاون توسعه مدیریت و منابع: منصور شیبانی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل: مهدی امیری
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زهک: حامد شهرکی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زاهدان: پروین خیاطی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش: الهه کیخا
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر: محمدانور هاشمزهی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان: بهزاد دهواری
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر: هادی هاشمی زاده
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک: حسن ذاتی کیخا
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار: اشرفعلی حسینی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز: ادریس رییسی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهرستان: احسان ملک رییسی
​​​​​​​رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلگان: حسین قاسمی منش

 
شعار سال 1401: تولید،دانش بنیان و اشتغال زایی