تهدیدهای زیست محیطی

1397/7/2 دوشنبه

تهدیدها(تهدیدهای محیط زیست استان) :

 •  تخریب زیستگاههای طبیعی در بخشهای دشتی و کوهستانی به دلیل مرزی بودن استان (محیط طبیعی)
 • انجام صیدخارج از فصل در مناطق طبیعی استان و تهدید انواع گونه های جانوری (محیط زیست طبیعی)
 • صید در زیستگاههای حساس و تهدید گونه های حمایت شده(محیط زیست طبیعی)
 • ورود گونه های غیر بومی به اکوسیستم های طبیعی  استان(محیط زیست طبیعی)
 • وجود خشکسالی های طولانی و سیلابهای مخرب و تهدید و تخریب زیستگاههای طبیعی استان(محیط زیست طبیعی)
 •  تخلیه زباله،فاضلاب و سایر پسماندها به مناطقی خارج از محدوده های تعیین شده(محیط زیست انسانی)
 •  امکان انتقال انواع بیماریها و آلودگیها از کشورهای همسایه به دلیل قرار داشتن در منطقه مرزی(محیط زیست انسانی)
 •  احتمال ایجاد آلودگیهای آب(سطحی و زیر زمینی) وخاک از طریق فعالیتهای صنعتی و توسعه ای
 •  ساخت اسکله ها و  بنادرو پیشروی و توسعه فعالیت های عمرانی و اقتصادی در سواحل به دلیل وجود اولویت های اقتصادی در استان و تهدید زیستگاههای دریایی (محیط زیست دریایی)
 •  احتمال ورودفلزات سنگین به محیط زیست دریائی ناشی از فعالیت های لایروبی و  لایریزی،فعالیت های نفتی ، پساب صنایع ، فعالیت های کشتیرانی و اسکراپ شناورها(محیط زیست دریایی)    
 •  تخریب زیستگاههای ساحلی در اثر انفجارات و عملیات نظامی و تاثیر آلودگی صوتی ناشی از مانورهای نظامی بر گونه های حساس(نظیر پستانداران دریائی (محیط زیست دریایی)
 •  فعالیت های صید وصیادی در مقیاس بالا و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی توسط لنچ های فعال در مناطق آبهای سرزمینی (محیط زیست دریایی)
 •  آلودگی های صنعتی و پساب های شهری و دفع مواد زاید به دریا(محیط زیست دریایی)
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"