دانستنیها

تعریف حقوقی از آلودگی محیط زیست بر اساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(اصلاحی 1371) آلودگی محیط زیست عبارت است از:
«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه بطوریکه مضر باشد، تغییر دهد.»

در عرصه حقوق بین الملل نیز (در کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1989 لندن) تخریب و آلودگی محیط زیست این گونه تعریف شده است:
«صدمه به محیط زیست عبارت است از:هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در آب های ساحلی یا آب های درون سرزمینی یا مناطق مجاور آن ها که در نتیجه آلودگی،لوث شدگی،آتش سوزی،انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می شود.»
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"