دانستنیها


کرته:
گیاهی علفی چند ساله با ساقه های زیر زمینی است. فرم رویشی پشته ای با ساقه های ضخیم، صاف و بدون کرک، زیر پانیکول کمی کرکی است. ارتفاع آن حدود یک متر، برگ ها قاعده ای با غلافی باقیمانده از سال های قبل، چرمی و به رنگ روشن است.
پراکنش:
 این گیاه بر روی تپه های شنی و حاشیه مزارع می روید. کرمان، بین صفی آباد و بیرجند، مکران، چابهار و سیستان، محل پرکنش این گونه است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"